HLT.vn - iDiaLy.com - Dialy.edu.vn

ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP CỦA NƯỚC NGOÀI ĐƯỢC CẤP GIẤY PHÉP Ở VIỆT NAM, THỜI KỲ 1991 - 2018

ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP CỦA NƯỚC NGOÀI ĐƯỢC CẤP GIẤY PHÉP Ở VIỆT NAM, THỜI KỲ 1991 - 2018

 
ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP CỦA NƯỚC NGOÀI ĐƯỢC CẤP GIẤY PHÉP Ở VIỆT NAM, THỜI KỲ 1991 - 2018


Cho bảng số liệu:

ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP CỦA NƯỚC NGOÀI ĐƯỢC CẤP GIẤY PHÉP Ở VIỆT NAM, THỜI KỲ 1991 - 2018

Năm

Số dự án

Vốn đăng kí (triệu USD)

1991

152

1 284

1995

415

7 925

2000

391

2 763

2005

970

6 840

2010

1 237

19 887

2015

2 120

24 115

2018

3 147

36 369

(Nguồn: Niên giám thống kê 2018, NXB thống kê 2019 - idialy.com)

  1. Vẽ biểu đồ thể hiện số dự án và vốn đăng ký của nước ngoài được cấp phép ở nước ta, giai đoạn 1991 - 2018.
  2. Nhận xét.


Website: iDiaLy.com - DiaLy.edu.vn
Mời các bạn cho lời giải vào dưới nhận xét.....
Lên đầu trang