HLT.vn - iDiaLy.com - Dialy.edu.vn

DIỆN TÍCH GIEO TRỒNG CAO SU CỦA ĐÔNG NAM BỘ VÀ CẢ NƯỚC GIAI ĐOẠN 1985 – 2005

DIỆN TÍCH GIEO TRỒNG CAO SU CỦA ĐÔNG NAM BỘ VÀ CẢ NƯỚC GIAI ĐOẠN 1985 – 2005

DIỆN TÍCH GIEO TRỒNG CAO SU CỦA ĐÔNG NAM BỘ VÀ CẢ NƯỚC  GIAI ĐOẠN 1985 – 2005
Dựa vào bảng số liệu sau:

DIỆN TÍCH GIEO TRỒNG CAO SU CỦA ĐÔNG NAM BỘ VÀ CẢ NƯỚC 
GIAI ĐOẠN 1985 – 2005

(Đơn vị: nghìn ha)
iDiaLy.com
Năm
1985
1990
1995
2000
2005
Cả nước
180.2
221.5
278.4
413.8
482.7
Đông Nam Bộ
56.8
72.0
213.2
272.5
306.4

a. Vẽ biểu đồ thể hiện diện tích gieo trồng cao su của Đông Nam Bộ và cả nước giai đoạn: 1985 – 2005
b. Tính tỷ trọng diện tích gieo trồng cao su của ĐNB so với cả nước qua các năm trên ?
c. Vì sao ĐNB trở thành vùng trồng nhiều cao su nhất nước ta ?
Bảng số liệu Bảng số liệu 12 Biểu đồ địa lý Giải thích Nhận xét Tin tức
Lên đầu trang