HLT.vn - iDiaLy.com - Dialy.edu.vn

SẢN LƯỢNG CÁ BIỂN KHAI THÁC THEO CÁC VÙNG KINH TẾ

SẢN LƯỢNG CÁ BIỂN KHAI THÁC THEO CÁC VÙNG KINH TẾ

SẢN LƯỢNG CÁ BIỂN KHAI THÁC THEO CÁC VÙNG KINH TẾ


Dựa vào bảng số liệu sau:

SẢN LƯỢNG CÁ BIỂN KHAI THÁC THEO CÁC VÙNG KINH TẾ 

iDiaLy.com

Năm/vùng
2005
2010
Đồng bằng sông Hồng
44,6
63,1
Trung miền núi
18,4
24,4
Duyên hải miền trung
331,2
428,9
Đông Nam Bộ
215,4
331,2
Đồng bằng sông Cửu Long
465,7
529,1

a.   Lấy sản lượng cá biển của từng vùng năm 2005 là 100% thì sản lượng cá biển năm 2010 là bao nhiêu %?
b. Nhận xét về sản lượng và sự thay đổi sản lượng cá biển của các vùng theo bảng số liệu trên.
Bảng số liệu Bảng số liệu 12 Biểu đồ địa lý Giải thích Nhận xét Tin tức
Lên đầu trang