HLT.vn - iDiaLy.com - Dialy.edu.vn

DÂN SỐ NƯỚC TA PHÂN THEO NHÓM TUỔI NĂM 1979,1989, 2005

DÂN SỐ NƯỚC TA PHÂN THEO NHÓM TUỔI NĂM 1979,1989, 2005

DÂN SỐ NƯỚC TA PHÂN THEO NHÓM TUỔI NĂM 1979,1989, 2005

Cho bảng số liệu:
iDiaLy.com

DÂN SỐ NƯỚC TA PHÂN THEO NHÓM TUỔI NĂM 1979,1989, 2005

                       Năm

Nhóm tuổi

1979

1989

2005

0 -14       (%)

41,7

38,7 

27,1

15 - 59    (%)

51,3

54,1

 63,9 

Từ 60 trở lên    (%)

7,0   

7,2

9,0

Tổng số (nghìn  người)

52.472

64.405

84.156


a. Vẽ biểu đồ thích hợp nhất thể hiện quy mô và cơ cấu dân số phân theo nhóm tuổi của nước ta trong ba năm 1979,1989, 2005.

b. Nhận xét và giải thích sự thay đổi dân số qua các năm kể trên.

Mời các bạn cho lời giải vào dưới nhận xét.....
Bảng số liệu Bảng số liệu 12 Biểu đồ địa lý Giải thích Nhận xét Tin tức
Lên đầu trang