HLT.vn - iDiaLy.com - Dialy.edu.vn

TỔNG SỐ DÂN VÀ SỐ DÂN THÀNH THỊ CỦA MỘT SỐ TỈNH NĂM 2018 - Trắc nghiệm

TỔNG SỐ DÂN VÀ SỐ DÂN THÀNH THỊ CỦA MỘT SỐ TỈNH NĂM 2018 - Trắc nghiệm

 
TỔNG SỐ DÂN VÀ SỐ DÂN THÀNH THỊ CỦA MỘT SỐ TỈNH NĂM 2018Cho bảng số liệu:

TỔNG SỐ DÂN VÀ SỐ DÂN THÀNH THỊ CỦA MỘT SỐ TỈNH NĂM 2018

(Đơn vị: Nghìn người)

Tỉnh

Hải Dương

Bắc Giang

Khánh Hoà

Ðồng Tháp

Số dân

1 807,5

1 691,8

1 232,4

1 693,3

Số dân thành thị

456,8

194,5

555,0

300,8

(Nguồn: Niêm giám thống kê Việt Nam 2018, NXB Thống kê, 2019 - iDiaLy.com)

Theo bảng số liệu, để thể hiện số dân theo thành thị và nông thôn của một số tỉnh nước ta, năm 2018, dạng biểu đồ nào sau đây thích hợp nhất?

A. Tròn.                           B. Đường.                        

C. Kết hợp.                      D. Cột.
Mời các bạn cho lời giải vào dưới nhận xét.....
Lên đầu trang