HLT.vn - iDiaLy.com - Dialy.edu.vn

Cơ cấu kinh tế Trung Quốc giai đoạn 1978 – 2005

Cơ cấu kinh tế Trung Quốc giai đoạn 1978 – 2005

 
Cơ cấu kinh tế Trung Quốc giai đoạn 1978 – 2005

Cho bảng số liệu:

Cơ cấu kinh tế Trung Quốc giai đoạn 1978 – 2005

(Đơn vị: %)
                   Năm - idialy.com
Cơ cấu
1985
1991
1995
2004
2005
Nông – lâm – ngư nghiệp
28,4
24,5
20,5
14,5
14,1
Công nghiệp – xây dựng
40,3
42,1
48,8
50,9
52,2
Dịch vụ
31,3
33,4
30,7
34,6
33,7

a.        Vẽ biểu đồ thể hiện cơ cấu kinh tế  Trung Quốc qua các năm 1995, 2004 và 2005.
b.        Nhận xét cơ cấu kinh tế  Trung Quốc qua các năm.

Website: iDiaLy.com - DiaLy.edu.vn
Mời các bạn cho lời giải vào dưới nhận xét.....
Lên đầu trang