HLT.vn - iDiaLy.com - Dialy.edu.vn

TỈ SUẤT SINH, TỈ SUẤT TỬ CỦA DÂN SỐ NƯỚC TA GIAI ĐOẠN 1960-2006

TỈ SUẤT SINH, TỈ SUẤT TỬ CỦA DÂN SỐ NƯỚC TA GIAI ĐOẠN 1960-2006


Cho bảng số liệu:
iDiaLy.com

TỈ SUẤT SINH, TỈ SUẤT TỬ, CỦA DÂN SỐ NƯỚC TA GIAI ĐOẠN 1960-2006
TỈ SUẤT SINH, TỈ SUẤT TỬ CỦA DÂN SỐ NƯỚC TA GIAI ĐOẠN 1960-2006

Năm

Tỉ suất sinh

Tỉ suất tử

Năm

Tỉ suất sinh

Tỉ suất tử

1960

46.0

12.0

1985

28.4

6.9

1965

37.8

6.7

1989

31.3

8.4

1970

34.6

6.6

1993

28.5

6.7

1976

39.5

7.5

1999

23.6

7.3

1979

32.2

7.2

2006

19.0

5.0


a. Vẽ biểu đồ thích hợp thể hiện tỉ suất sinh, tỉ suất tử và tỉ suất gia tăng dân số tự nhiên ở nước ta giai đoạn 1960-2006

b. Nhận xét

Mời các bạn cho lời giải vào dưới nhận xét.....
Lên đầu trang