HLT.vn - iDiaLy.com - Dialy.edu.vn

DÂN SỐ VÀ TỈ SUẤT GIA TĂNG DÂN SỐ TỰ NHIÊN Ở NƯỚC TA GIAI ĐOẠN 1960-2006

DÂN SỐ VÀ TỈ SUẤT GIA TĂNG DÂN SỐ TỰ NHIÊN Ở NƯỚC TA GIAI ĐOẠN 1960-2006


DÂN SỐ VÀ TỈ SUẤT GIA TĂNG DÂN SỐ TỰ NHIÊN Ở NƯỚC TA GIAI ĐOẠN 1960-2006


Cho bảng số liệu sau: iDiaLy.com

DÂN SỐ VÀ TỈ SUẤT GIA TĂNG DÂN SỐ TỰ NHIÊN Ở NƯỚC TA GIAI ĐOẠN 1960-2006

Năm

Số dân (Triệu người)

Tỉ suất gia tăng dân số tự nhiên  (%)

1960

30,17

3,93

1965

34,92

2,93

1970

41,03

3,24

1979

52,47

2,50

1989

64,61

2,10

1999

76,32

1,40

2006

84,16

1,30


a. Vẽ biểu đồ kết hợp thể hiện quy mô dân số và tỉ suất gia tăng dân số tự nhiên ở nước ta, giai đoạn 1960-2006.

b. Nhận xét.

c. Giải thích vì sao hiện nay tỉ lệ gia tăng dân số giảm nhanh nhưng quy mô dân số vẫn tăng.


Mời các bạn cho lời giải vào dưới nhận xét.....
Lên đầu trang