HLT.vn - iDiaLy.com - Dialy.edu.vn

TỈ LỆ SINH VÀ TỈ LỆ TỬ CỦA MỘT SỐ QUỐC GIA NĂM 2018 - Trắc nghiệm

TỈ LỆ SINH VÀ TỈ LỆ TỬ CỦA MỘT SỐ QUỐC GIA NĂM 2018 - Trắc nghiệm

 
TỈ LỆ SINH VÀ TỈ LỆ TỬ CỦA MỘT SỐ QUỐC GIA NĂM 2018 - Trắc nghiệmCho bảng số liệu:

TỈ LỆ SINH VÀ TỈ LỆ TỬ CỦA MỘT SỐ QUỐC GIA NĂM 2018

(Đơn vị: ‰)

Quốc gia

In-đô-nê-xi-a

Phi-lip-pin

Thái Lan

Tỉ lệ sinh

19

21

11

Tỉ lệ tử

7

6

8

(Nguồn: Niên giám thống kê Việt Nam 2018, NXB Thống kê, 2019 - idialy.com)

Theo bảng số liệu, để thể hiện tỉ lệ sinh, tỉ lệ tử của một số quốc gia, năm 2018, dạng biểu đồ nào sau đây thích hợp nhất?

A. Cột.                             

B. Tròn.                           

C. Kết hợp.                      

D. Đường.Website: iDiaLy.com - DiaLy.edu.vn
Mời các bạn cho lời giải vào dưới nhận xét.....
Lên đầu trang