HLT.vn - iDiaLy.com - Dialy.edu.vn

SẢN LƯỢNG THAN VÀ DẦU THÔ NƯỚC TA GIAI ĐOẠN 1990 – 2006

SẢN LƯỢNG THAN VÀ DẦU THÔ NƯỚC TA GIAI ĐOẠN 1990 – 2006


SẢN LƯỢNG THAN VÀ DẦU THÔ NƯỚC TA GIAI ĐOẠN 1990 – 2006Dựa vào bảng số liệu sau:

SẢN LƯỢNG THAN VÀ DẦU THÔ NƯỚC TA 

GIAI ĐOẠN 1990 – 2006

(đơn vị: nghìn tấn) idialy.com
Năm
1990
1992
1994
1996
1998
2000
2006
Dầu thô
2700
5500
6900
8803
12500
16291
17200
Than
4600
5100
5900
9800
10400
11600
38900

a.       Vẽ biểu đồ thích hợp thể hiện tốc độ gia tăng giá trị khai thác than và dầu thô ở nước ta giai đoạn 1990 – 2006.
b.      Nhận xét và giải thích sự gia tăng đó.Mời các bạn cho lời giải vào dưới nhận xét.....
Bảng số liệu Bảng số liệu 12 Biểu đồ địa lý Giải thích Nhận xét Tin tức
Lên đầu trang