HLT.vn - iDiaLy.com - Dialy.edu.vn

Giá trị xuất nhập khẩu hàng hoá của Hoa Kì giai đoạn 1984 – 2004

Giá trị xuất nhập khẩu hàng hoá của Hoa Kì giai đoạn 1984 – 2004

 
Giá trị xuất nhập khẩu hàng hoá của Hoa Kì giai đoạn 1984 – 2004

 


Cho bảng số liệu:

Giá trị xuất nhập khẩu hàng hoá của Hoa Kì 

giai đoạn 1984 – 2004

(Đơn vị: tỉ USD - idialy.com)

Năm
1984
1994
2003
2004
Xuất khẩu
291,0
703,3
1020,5
1147,2
Nhập khẩu
399,3
801,7
1517,0
1764,3

  1. Vẽ biểu đồ thể hiện cơ cấu xuất nhập khẩu hàng hoá của Hoa Kì các năm 1984 và 2004.
  2. Nhận xét cơ cấu xuất nhập khẩu hàng hoá của Hoa Kì giai đoạn 1984 – 2004.


Website: iDiaLy.com - DiaLy.edu.vn
Mời các bạn cho lời giải vào dưới nhận xét.....
Lên đầu trang