HLT.vn - iDiaLy.com - Dialy.edu.vn

TỔNG SẢN PHẨM TRONG NƯỚC THEO GIÁ THỰC TẾ PHÂN THEO KHU VỰC KINH TẾ CỦA NƯỚC TA, GIAI ĐOẠN 2000 - 2016 - Trắc nghiệm

TỔNG SẢN PHẨM TRONG NƯỚC THEO GIÁ THỰC TẾ PHÂN THEO KHU VỰC KINH TẾ CỦA NƯỚC TA, GIAI ĐOẠN 2000 - 2016 - Trắc nghiệm

 
TỔNG SẢN PHẨM TRONG NƯỚC THEO GIÁ THỰC TẾ PHÂN THEO KHU VỰC KINH TẾ CỦA NƯỚC TA, GIAI ĐOẠN 2000 - 2016

Cho bảng số liệu:

TỔNG SẢN PHẨM TRONG NƯỚC THEO GIÁ THỰC TẾ PHÂN THEO KHU VỰC KINH TẾ CỦA NƯỚC TA, GIAI ĐOẠN 2000 - 2016

(Đơn vị: nghìn tỉ đồng)

Năm

Tổng số

Nông - lâm - ngư nghiệp

Công nghiệp - xây dựng

Dịch vụ

2000

441,7

108,4

162,2

171,1

2005

839,1

175,9

344,2

319,0

2010

1 980,9

407,6

814,1

759,2

2016

3 452,1

679,0

1 307,9

1 537,2

 (Nguồn: Niên giám thống kê Việt Nam 2017, NXB Thống kê, 2018-iDiaLy.com)

Theo bảng số liệu, để thể hiện sự chuyển dịch cơ cấu tổng sản phẩm trong nước phân theo khu vực kinh tế của nước ta giai đoạn 2000 - 2016, dạng biểu đồ nào sau đây thích hợp nhất?

A. Kết hợp.                     

B. Đường.                        

C. Miền.                          

D. Cột.

Mời các bạn cho lời giải vào dưới nhận xét.....
Lên đầu trang