HLT.vn - iDiaLy.com - Dialy.edu.vn

DÂN SỐ CỦA MỘT SỐ QUỐC GIA NĂM 2000 VÀ 2017 - Trắc nghiệm

DÂN SỐ CỦA MỘT SỐ QUỐC GIA NĂM 2000 VÀ 2017 - Trắc nghiệm

 
DÂN SỐ CỦA MỘT SỐ QUỐC GIA NĂM 2000 VÀ 2017
Cho bảng số liệu:

DÂN SỐ CỦA MỘT SỐ QUỐC GIA NĂM 2000 VÀ 2017

(Đơn vị: triệu người)

Năm

Việt Nam

In-đô-nê-xi-a

Thái Lan

2000

79,7

217,0

62,6

2017

93,7

264,0

66,1

(Nguồn: Niên giám thống kê Việt Nam 2018, NXB Thống kê, 2019 - idialy.com)

Theo bảng số liệu, để thể hiện quy mô dân số của một số quốc gia, năm 2000 và 2017, dạng biểu đồ nào sau đây thích hợp nhất?

A. Đường.                       

B. Cột.                             

C. Kết hợp.                      

D. Tròn.Mời các bạn cho lời giải vào dưới nhận xét.....
Lên đầu trang