HLT.vn - iDiaLy.com - Dialy.edu.vn

DIỆN TÍCH VÀ SẢN LƯỢNG LÚA NƯỚC TA GIAI ĐOẠN 1990 – 2006

DIỆN TÍCH VÀ SẢN LƯỢNG LÚA NƯỚC TA GIAI ĐOẠN 1990 – 2006

DIỆN TÍCH VÀ SẢN LƯỢNG LÚA NƯỚC TA GIAI ĐOẠN 1990 – 2006


Dựa vào bảng số liệu sau:

DIỆN TÍCH VÀ SẢN LƯỢNG LÚA NƯỚC TA 

GIAI ĐOẠN 1990 – 2006

iDiaLy.com

Năm
1990
1995
1999
2006
Diện tích (nghìn ha)
6402
6765
7653
7324
Sản lượng (nghìn tấn)
19225
24963
31393
35849

a. Tính năng suất lúa qua từng năm (tạ/ha).
b. Nhận xét và giải thích sự gia tăng đó.
Bảng số liệu Bảng số liệu 12 Biểu đồ địa lý Giải thích Nhận xét Tin tức
Lên đầu trang