HLT.vn - iDiaLy.com - Dialy.edu.vn

DIỆN TÍCH CÁC LOẠI CÂY HÀNG NĂM CỦA NƯỚC TA NĂM 2010 - 2018 - Trắc nghiệm

DIỆN TÍCH CÁC LOẠI CÂY HÀNG NĂM CỦA NƯỚC TA NĂM 2010 - 2018 - Trắc nghiệm

 
DIỆN TÍCH CÁC LOẠI CÂY HÀNG NĂM CỦA NƯỚC TA NĂM 2010 - 2018
Cho bảng số liệu:

DIỆN TÍCH CÁC LOẠI CÂY HÀNG NĂM CỦA NƯỚC TA NĂM 2010 VÀ NĂM 2018

(Đơn vị: Nghìn ha)

Năm

Tổng số

Cây lương thực có hạt

Cây công nghiệp hàng năm

Cây hàng năm khác

2010

11 214,3

8 615,9

797,6

1 800,8

2018

11 541,5

8 611,3

581,7

2 348,5

(Nguồn: Niêm giám thống kê Việt Nam 2018, NXB Thống kê, 2019 - iDiaLy.com)

Theo bảng số liệu, để thể hiện quy mô và cơ cấu diện tích các loại cây hàng năm của nước ta năm 2010 và năm 2018, dạng biểu đồ nào sau đây thích hợp nhất?

A. Miền.                          

B. Kết hợp.                      

C. Đường.                       

D. Tròn.Mời các bạn cho lời giải vào dưới nhận xét.....
Lên đầu trang