HLT.vn - iDiaLy.com - Dialy.edu.vn

GDP của Trung Quốc, Hoa Kì và thế giới giai đoạn 1995 – 2004

GDP của Trung Quốc, Hoa Kì và thế giới giai đoạn 1995 – 2004

 
GDP của Trung Quốc, Hoa Kì và thế giới giai đoạn 1995 – 2004
Cho bảng số liệu:

GDP của Trung Quốc, Hoa Kì và thế giới giai đoạn 1995 – 2004

(Đơn vị: tỉ USD)
Năm - idialy.com
1995
1997
2001
2004
Trung Quốc
697,6
902,0
1159,0
1649,3
Hoa Kì
6954,8
7834,0
10171,4
11667,5
Thế giới
29357,4
29795,7
31283,8
40887,9
  1. Vẽ biểu đồ thể hiện cơ cấu GDP của Trung Quốc, Hoa Kì so với thế giới giai đoạn 1995 và 2004.
  2. Vẽ biểu đồ thể hiện cơ cấu GDP của Trung Quốc, Hoa Kì so với thế giới giai đoạn 1995 - 2004.
  3. Nhận xét GDP của Trung Quốc, Hoa Kì và thế giới giai đoạn 1995 và 2004.
  4. Nhận xét GDP của Trung Quốc, Hoa Kì và thế giới giai đoạn 1995 – 2004.


Website: iDiaLy.com - DiaLy.edu.vn
Mời các bạn cho lời giải vào dưới nhận xét.....
Lên đầu trang