HLT.vn - iDiaLy.com - Dialy.edu.vn

CƠ CẤU KINH TẾ THEO NGÀNH CỦA PHI-LIP-PIN VÀ THÁI LAN, NĂM 2017

CƠ CẤU KINH TẾ THEO NGÀNH CỦA PHI-LIP-PIN VÀ THÁI LAN, NĂM 2017

  
CƠ CẤU KINH TẾ THEO NGÀNH CỦA PHI-LIP-PIN VÀ THÁI LAN, NĂM 2017


Cho bảng số liệu:

CƠ CẤU KINH TẾ THEO NGÀNH CỦA PHI-LIP-PIN VÀ THÁI LAN, NĂM 2017

(Đơn vị: %)

Quốc gia

Khu vực kinh tế

Nông - Lâm - Ngư nghiệp

Công nghiệp - Xây dựng

Dịch vụ

Phi-lip-pin

9,7

30,5

59,9

Thái Lan

8,7

35,5

56,3

(Nguồn: Niên giám thống kê Việt Nam 2018, NXB Thống kê, 2019 - iDiaLy.com)

  1. Vẽ biểu đồ thể hiện cơ cấu kinh tế theo ngành của Phi-lip-pin và Thái Lan, năm 2017.
  2. Nhận xét.Mời các bạn cho lời giải vào dưới nhận xét.....
Lên đầu trang