HLT.vn - iDiaLy.com - Dialy.edu.vn

CƠ CẤU KINH TẾ THEO NGÀNH Ở ĐỒNG BẰNG SÔNG HỒNG TỪ 1986-2005

CƠ CẤU KINH TẾ THEO NGÀNH Ở ĐỒNG BẰNG SÔNG HỒNG TỪ 1986-2005

CƠ CẤU KINH TẾ THEO NGÀNH Ở ĐỒNG BẰNG SÔNG HỒNG TỪ 1986-2005Dựa vào bảng số liệu sau:

CƠ CẤU KINH TẾ THEO NGÀNH Ở 

ĐỒNG BẰNG SÔNG HỒNG

(Đơn vị: % ) idialy.com
Năm
1986
1990
1995
2000
2005
Nông – lâm- ngư
49
45.6
32.6
29.1
25.1
Công nghiệp- xây dựng
25.1
22.7
25.4
27.5
29.9
Dịch vụ
25.9
31.7
42.0
43.4
45.0

a.  Hãy vẽ biểu đồ thích hợp thể hiện sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo ngành ở Đồng bằng Sông Hồng giai đoạn 1986 – 2005.
b.  Nhận xét và giải thích sự chuyển dịch đó.Mời các bạn cho lời giải vào dưới nhận xét.....
Bảng số liệu Bảng số liệu 12 Biểu đồ địa lý Giải thích Nhận xét Tin tức
Lên đầu trang