HLT.vn - iDiaLy.com - Dialy.edu.vn

CƠ CẤU KINH TẾ THEO NGÀNH CỦA PHI-LIP-PIN VÀ THÁI LAN, NĂM 2017 - Trắc nghiệm

CƠ CẤU KINH TẾ THEO NGÀNH CỦA PHI-LIP-PIN VÀ THÁI LAN, NĂM 2017 - Trắc nghiệm

 
CƠ CẤU KINH TẾ THEO NGÀNH CỦA PHI-LIP-PIN VÀ THÁI LAN, NĂM 2017Cho bảng số liệu:

CƠ CẤU KINH TẾ THEO NGÀNH CỦA PHI-LIP-PIN VÀ THÁI LAN, NĂM 2017

(Đơn vị: %)

Quốc gia

Khu vực kinh tế

Nông - Lâm - Ngư nghiệp

Công nghiệp - Xây dựng

Dịch vụ

Phi-lip-pin

9,7

30,5

59,9

Thái Lan

8,7

35,5

56,3

(Nguồn: Niên giám thống kê Việt Nam 2018, NXB Thống kê, 2019 - iDiaLy.com)

Theo bảng số liệu, để thể hiện cơ cấu kinh tế theo ngành của Phi-lip-pin và Thái Lan, năm 2017, dạng biểu đồ nào sau đây thích hợp nhất?

A. Tròn.                           

B. Cột.                             

C. Kết hợp.                      

D. Đường.
Mời các bạn cho lời giải vào dưới nhận xét.....
Lên đầu trang