HLT.vn - iDiaLy.com - Dialy.edu.vn

Cơ cấu kinh tế Trung Quốc giai đoạn 1978 – 2005 - Trắc nghiệm 2

Cơ cấu kinh tế Trung Quốc giai đoạn 1978 – 2005 - Trắc nghiệm 2

 
Cơ cấu kinh tế Trung Quốc giai đoạn 1978 – 2005 - Trắc nghiệm 2


Cho bảng số liệu:

Cơ cấu kinh tế Trung Quốc giai đoạn 1978 – 2005

(Đơn vị: %)
             Năm - idialy.com
Cơ cấu
1985
1991
1995
2004
2005
Nông – lâm – ngư nghiệp
28,4
24,5
20,5
14,5
14,1
Công nghiệp – xây dựng
40,3
42,1
48,8
50,9
52,2
Dịch vụ
31,3
33,4
30,7
34,6
33,7

Theo bảng số liệu, để  thể hiện cơ cấu kinh tế  Trung Quốc qua các năm 1985 - 2005dạng biểu đồ nào sau đây thích hợp nhất?

A. Tròn.                           B. Miền.                          

C. Kết hợp.                      D. Đường.


Website: iDiaLy.com - DiaLy.edu.vn
Mời các bạn cho lời giải vào dưới nhận xét.....
Lên đầu trang