CƠ CẤU SỬ DỤNG ĐẤT Ở TÂY NGUYÊN 2012-2017

 
CƠ CẤU SỬ DỤNG ĐẤT Ở TÂY NGUYÊN 2012-2017


Cho bảng số liệu:

CƠ CẤU SỬ DỤNG ĐẤT Ở TÂY NGUYÊN 2012-2017

(Đơn vị: %)

Loại đất

Năm 2012

Năm 2017

Đất sản xuất nông nghiệp

36,3

44,4

Đất lâm nghiệp

51,8

45,7

Đất chuyên dùng

3,7

3,6

Đất ở

1,0

1,1

Đất khác

7,2

5,2

(Nguồn: Niên giám thống kê Việt Nam 2018, NXB Thống kê, 2019)

  1. Vẽ biểu đồ thể hiện cơ cấu sử dụng đất ở Tây Nguyên năm 2012 và 2017.
  2. Nhận xét.Mời các bạn cho lời giải vào dưới nhận xét.....
Lên đầu trang