HLT.vn - iDiaLy.com - Dialy.edu.vn

CƠ CẤU SỬ DỤNG ĐẤT CỦA NƯỚC TA VÀO THỜI ĐIỂM 01/01 HÀNG NĂM

CƠ CẤU SỬ DỤNG ĐẤT CỦA NƯỚC TA VÀO THỜI ĐIỂM 01/01 HÀNG NĂM

CƠ CẤU SỬ DỤNG ĐẤT CỦA NƯỚC TA VÀO THỜI ĐIỂM 01/01 HÀNG NĂMDựa vào bảng số liệu sau:

CƠ CẤU SỬ DỤNG ĐẤT CỦA NƯỚC TA VÀO THỜI ĐIỂM 01/01 HÀNG NĂM

(đơn vị:%)
iDiaLy.com
Loại đất
1989
2008
Đất sản xuất nông nghiệp
21,0
30,8
Đất lâm nghiệp
28,2
44,7
Đất chuyên dùng và đất ở
4,9
10,2
Đất chưa sử dụng
45,9
14,3

a. Vẽ biểu đồ so sánh cơ cấu sử dụng đất của nước ta trong 2 năm 1989 và 2008
b. Nêu nhận xét và giải thích về sự thay đổi cơ cấu sử dụng đất ở nước ta.
Bảng số liệu Bảng số liệu 12 Biểu đồ địa lý Giải thích Nhận xét Tin tức
Lên đầu trang