HLT.vn - iDiaLy.com - Dialy.edu.vn

CƠ CẤU SỬ DỤNG ĐẤT Ở TÂY NGUYÊN 2012-2017 - Trắc nghiệm

CƠ CẤU SỬ DỤNG ĐẤT Ở TÂY NGUYÊN 2012-2017 - Trắc nghiệm

 
CƠ CẤU SỬ DỤNG ĐẤT Ở TÂY NGUYÊN 2012-2017 - Trắc nghiệm
Cho bảng số liệu:

CƠ CẤU SỬ DỤNG ĐẤT Ở TÂY NGUYÊN 2012-2017

(Đơn vị: %)

Loại đất

Năm 2012

Năm 2017

Đất sản xuất nông nghiệp

36,3

44,4

Đất lâm nghiệp

51,8

45,7

Đất chuyên dùng

3,7

3,6

Đất ở

1,0

1,1

Đất khác

7,2

5,2

(Nguồn: Niên giám thống kê Việt Nam 2018, NXB Thống kê, 2019)

Theo bảng số liệu, để thể hiện cơ cấu sử dụng đất ở Tây Nguyên năm 2012 và 2017, dạng biểu đồ nào sau đây thích hợp nhất?

A. Tròn.                           

B. Miền.                          

C. Kết hợp.                      

D. Cột.Mời các bạn cho lời giải vào dưới nhận xét.....
Lên đầu trang