HLT.vn - iDiaLy.com - Dialy.edu.vn

DÂN SỐ CỦA MỘT SỐ QUỐC GIA NĂM 2000 VÀ 2017

DÂN SỐ CỦA MỘT SỐ QUỐC GIA NĂM 2000 VÀ 2017

 
DÂN SỐ CỦA MỘT SỐ QUỐC GIA NĂM 2000 VÀ 2017


Cho bảng số liệu:

DÂN SỐ CỦA MỘT SỐ QUỐC GIA NĂM 2000 VÀ 2017

(Đơn vị: triệu người)

Năm

Việt Nam

In-đô-nê-xi-a

Thái Lan

2000

79,7

217,0

62,6

2017

93,7

264,0

66,1

(Nguồn: Niên giám thống kê Việt Nam 2018, NXB Thống kê, 2019 - idialy.com)

  1. Vẽ biểu đồ thể hiện quy mô dân số của một số quốc gia, năm 2000 và 2017.
  2. Nhận xét.Mời các bạn cho lời giải vào dưới nhận xét.....
Lên đầu trang