HLT.vn - iDiaLy.com - Dialy.edu.vn

DÂN SỐ CỦA MỘT SỐ QUỐC GIA, NĂM 2017 - Trắc nghiệm

DÂN SỐ CỦA MỘT SỐ QUỐC GIA, NĂM 2017 - Trắc nghiệm

 
DÂN SỐ CỦA MỘT SỐ QUỐC GIA, NĂM 2017 - Trắc nghiệmCho bảng số liệu:

DÂN SỐ CỦA MỘT SỐ QUỐC GIA, NĂM 2017

(Đơn vị: Triệu người)

Quốc gia

In-đô-nê-xi-a

Ma-lai-xi-a

Phi-lip-pin

Thái Lan

Tổng số dân

264,0

31,6

105,0

66,1

Dân số thành thị

143,9

23,8

46,5

34,0

(Nguồn: Niên giám thống kê Việt Nam 2018, NXB Thống kê, 2019 - idialy.com)

Theo bảng số liệu, để thể hiện số dân phân theo thành thị và nông thôn của một số quốc gia, năm 2017, dạng biểu đồ nào sau đây thích hợp nhất?

A. Tròn.                           

B. Cột.                             

C. Kết hợp.                      

D. Đường.
Website: iDiaLy.com - DiaLy.edu.vn
Mời các bạn cho lời giải vào dưới nhận xét.....
Lên đầu trang