HLT.vn - iDiaLy.com - Dialy.edu.vn

DÂN SỐ CỦA MỘT SỐ QUỐC GIA, NĂM 2017

DÂN SỐ CỦA MỘT SỐ QUỐC GIA, NĂM 2017

 
DÂN SỐ CỦA MỘT SỐ QUỐC GIA, NĂM 2017

Cho bảng số liệu:

DÂN SỐ CỦA MỘT SỐ QUỐC GIA, NĂM 2017

(Đơn vị: Triệu người)

Quốc gia

In-đô-nê-xi-a

Ma-lai-xi-a

Phi-lip-pin

Thái Lan

Tổng số dân

264,0

31,6

105,0

66,1

Dân số thành thị

143,9

23,8

46,5

34,0

(Nguồn: Niên giám thống kê Việt Nam 2018, NXB Thống kê, 2019 - idialy.com)

  1. Vẽ biểu đồ thể hiện số dân phân theo thành thị và nông thôn của một số quốc gia, năm 2017.
  2. Nhận xét.
Website: iDiaLy.com - DiaLy.edu.vn
Mời các bạn cho lời giải vào dưới nhận xét.....
Lên đầu trang