HLT.vn - iDiaLy.com - Dialy.edu.vn

DÂN SỐ CỦA MỘT SỐ TỈNH NĂM 2018 - Trắc nghiệm

DÂN SỐ CỦA MỘT SỐ TỈNH NĂM 2018 - Trắc nghiệm

  DÂN SỐ CỦA MỘT SỐ TỈNH NĂM 2018 - Trắc nghiệm


Cho bảng số liệu:

DÂN SỐ CỦA MỘT SỐ TỈNH NĂM 2018

Thái Bình

Phú Yên

Kom Tum

Đồng Tháp

1793

910

535

1 993


(Nguồn: Niêm giám thống kê Việt Nam 2018, NXB Thống kê, 2019 - idialy.com)

Theo bảng số liệu, để thể hiện quy mô dân số của một số tỉnh nước ta, năm 2018, dạng biểu đồ nào sau đây thích hợp nhất?

A. Đường.                       

B. Kết hợp.                     

C. Cột.                             

D. Tròn.Website: iDiaLy.com - DiaLy.edu.vn
Mời các bạn cho lời giải vào dưới nhận xét.....
Lên đầu trang