HLT.vn - iDiaLy.com - Dialy.edu.vn

DÂN SỐ CỦA MỘT SỐ TỈNH NĂM 2018

DÂN SỐ CỦA MỘT SỐ TỈNH NĂM 2018

 
DÂN SỐ CỦA MỘT SỐ TỈNH NĂM 2018 -Cho bảng số liệu:

DÂN SỐ CỦA MỘT SỐ TỈNH NĂM 2018

Thái Bình

Phú Yên

Kom Tum

Đồng Tháp

1793

910

535

1 993


(Nguồn: Niêm giám thống kê Việt Nam 2018, NXB Thống kê, 2019 - idialy.com)

  1. Theo bảng số liệu, để thể hiện quy mô dân số của một số tỉnh nước ta, năm 2018.
  2. Nhận xét.


Website: iDiaLy.com - DiaLy.edu.vn
Mời các bạn cho lời giải vào dưới nhận xét.....
Lên đầu trang