HLT.vn - iDiaLy.com - Dialy.edu.vn

DÂN SỐ NƯỚC TA PHÂN THEO THÀNH THỊ VÀ NÔNG THÔN TỪ 1985-2003

DÂN SỐ NƯỚC TA PHÂN THEO THÀNH THỊ VÀ NÔNG THÔN TỪ 1985-2003

DÂN SỐ NƯỚC TA PHÂN THEO THÀNH THỊ VÀ NÔNG THÔN TỪ 1985-2003Cho bảng số liệu dưới đây:

DÂN SỐ NƯỚC TA PHÂN THEO THÀNH THỊ VÀ NÔNG THÔN

(ĐV- TRIỆU NGƯỜI) iDialy.com

Năm

Thành thị

Nông thôn

1985

11.3

48.5

1989

12.9

51.5

1996

15.4

57.8

1999

18.1

58.5

2001

19.5

59.2

2003

20.9

60.0


1/ Vẽ biểu đồ thể hiện số dân thành thị so với số dân nông thôn nước ta qua các năm .

2/ Nhận xét sư thay đổi số dân nước ta phân theo thành thị và nông thôn.

Mời các bạn cho lời giải vào dưới nhận xét.....
Lên đầu trang