HLT.vn - iDiaLy.com - Dialy.edu.vn

DÂN SỐ NƯỚC TA PHÂN THEO THÀNH THỊ VÀ NÔNG THÔN TỪ 1985-2003

DÂN SỐ NƯỚC TA PHÂN THEO THÀNH THỊ VÀ NÔNG THÔN TỪ 1985-2003

DÂN SỐ NƯỚC TA PHÂN THEO THÀNH THỊ VÀ NÔNG THÔN TỪ 1985-2003Cho bảng số liệu dưới đây:

DÂN SỐ NƯỚC TA PHÂN THEO THÀNH THỊ VÀ NÔNG THÔN

(ĐV- TRIỆU NGƯỜI) iDialy.com

Năm

Thành thị

Nông thôn

1985

11.3

48.5

1989

12.9

51.5

1996

15.4

57.8

1999

18.1

58.5

2001

19.5

59.2

2003

20.9

60.0


1/ Vẽ biểu đồ thể hiện số dân thành thị so với số dân nông thôn nước ta qua các năm .

2/ Nhận xét sư thay đổi số dân nước ta phân theo thành thị và nông thôn.

Mời các bạn cho lời giải vào dưới nhận xét.....

Nhận xét

Lên đầu trang