HLT.vn - iDiaLy.com - Dialy.edu.vn

DÂN SỐ, SẢN LƯỢNG LÚA VÀ BÌNH QUÂN SẢN LƯỢNG LÚA THEO ĐẦU NGƯỜI NƯỚC TA, GIAI ĐOẠN 2000 - 2017 - Trắc nghiệm

DÂN SỐ, SẢN LƯỢNG LÚA VÀ BÌNH QUÂN SẢN LƯỢNG LÚA THEO ĐẦU NGƯỜI NƯỚC TA, GIAI ĐOẠN 2000 - 2017 - Trắc nghiệm

 
DÂN SỐ, SẢN LƯỢNG LÚA VÀ BÌNH QUÂN SẢN LƯỢNG LÚA THEO ĐẦU NGƯỜI NƯỚC TA, GIAI ĐOẠN 2000 - 2017 - Trắc nghiệmCho bảng số liệu:

DÂN SỐ, SẢN LƯỢNG LÚA VÀ BÌNH QUÂN SẢN LƯỢNG LÚA THEO ĐẦU NGƯỜI NƯỚC TA, GIAI ĐOẠN 2000 - 2017

Năm

Dân số

(nghìn người)

Sản lượng lúa

(nghìn tấn)

Bình quân sản lượng lúa (kg/người)

2000

77 630,9

32 529,5

419,0

2005

82 392,1

35 832,9

434,9

2010

86 947,4

40 005,6

460,1

2012

88 809,3

43 737,8

492,5

2015

90 728,9

44 974,6

495,7

2017

93 672,0

42 839,0

457,3

 (Nguồn: Niên giám thống kê Việt Nam 2018, Nhà xuất bản Thống kê, 2019 - iDiaLy.com)

Theo bảng số liệu, để thể hiện tốc độ tăng trưởng dân số, sản lượng lúa và bình quân sản lượng lúa theo đầu người ở nước ta trong giai đoạn 2000 - 2017, dạng biểu đồ nào sau đây thích hợp nhất?

A. Cột.                             

B. Đường.                        

C. Kết hợp.                      

D. Miền.Mời các bạn cho lời giải vào dưới nhận xét.....
Lên đầu trang