HLT.vn - iDiaLy.com - Dialy.edu.vn

Dân số và tỉ lệ gia tăng dân số tự nhiên của nước ta qua các năm 1989-2019

Dân số và tỉ lệ gia tăng dân số tự nhiên của nước ta qua các năm 1989-2019

Dân số và tỉ lệ gia tăng dân số tự nhiên của nước ta qua các năm 1989-2019Cho bảng số liệu:

DÂN SỐ VÀ TỈ LỆ GIA TĂNG DÂN SỐ TỰ NHIÊN CỦA NƯỚC TA QUA CÁC NĂM

Năm

1989

1999

2009

2014

2019

Dân số (triệu người)

64,4

76,3

86,0

90,7

96,2

Tỉ lệ gia tăng dân số (%)

2,1

1,51

1,06

1,08

0,9

 (Nguồn: Tổng điều tra dân số Việt Nam năm 2019 - iDiaLy.com)

  1. Vẽ biểu đồ để thể hiện dân số và tỉ lệ gia tăng dân số tự nhiên của nước ta qua các năm.
  2. Nhận xét.
Mời các bạn cho lời giải vào dưới nhận xét.....
Lên đầu trang