HLT.vn - iDiaLy.com - Dialy.edu.vn

DIỆN TÍCH CÁC LOẠI CÂY HÀNG NĂM CỦA NƯỚC TA NĂM 2010 VÀ NĂM 2018

DIỆN TÍCH CÁC LOẠI CÂY HÀNG NĂM CỦA NƯỚC TA NĂM 2010 VÀ NĂM 2018

 
DIỆN TÍCH CÁC LOẠI CÂY HÀNG NĂM CỦA NƯỚC TA NĂM 2010 VÀ NĂM 2018


Cho bảng số liệu:

DIỆN TÍCH CÁC LOẠI CÂY HÀNG NĂM CỦA NƯỚC TA NĂM 2010 VÀ NĂM 2018

(Đơn vị: Nghìn ha)

Năm

Tổng số

Cây lương thực có hạt

Cây công nghiệp hàng năm

Cây hàng năm khác

2010

11 214,3

8 615,9

797,6

1 800,8

2018

11 541,5

8 611,3

581,7

2 348,5

(Nguồn: Niêm giám thống kê Việt Nam 2018, NXB Thống kê, 2019 - iDiaLy.com)

  1. Vẽ biểu đồ thể hiện quy mô và cơ cấu diện tích các loại cây hàng năm của nước ta năm 2010 và năm 2018.
  2. Nhận xét.Mời các bạn cho lời giải vào dưới nhận xét.....
Lên đầu trang