HLT.vn - iDiaLy.com - Dialy.edu.vn

DIỆN TÍCH CÂY CÔNG NGHIỆP LÂU NĂM NƯỚC TA GIAI ĐOẠN 1975 – 2007

DIỆN TÍCH CÂY CÔNG NGHIỆP LÂU NĂM NƯỚC TA GIAI ĐOẠN 1975 – 2007

DIỆN TÍCH CÂY CÔNG NGHIỆP LÂU NĂM NƯỚC TA GIAI ĐOẠN 1975 – 2007


Dựa vào bảng số liệu sau:

DIỆN TÍCH CÂY CÔNG NGHIỆP LÂU NĂM NƯỚC TA GIAI ĐOẠN 1975 – 2007

(Đơn vị: triệu tấn)
Năm
1975
1980
1985
1990
1995
2000
2005
2007
Diện tích
172.8
256
470
657.3
902.3
1451.3
1633.6
1797
iDiaLy.com - DiaLy.edu.vn

a.Vẽ biểu đồ thích hợp thể hiện sự thay đổi về cây công nghiệp lâu năm của nước ta giai đoạn 1975 – 2007.
b. Nhận xét và giải thích sự thay đổi đó.


Bảng số liệu Bảng số liệu 12 Biểu đồ địa lý Giải thích Nhận xét Tin tức
Lên đầu trang