HLT.vn - iDiaLy.com - Dialy.edu.vn

DIỆN TÍCH, DÂN SỐ THEO CÁC VÙNG Ở NƯỚC TA NĂM 2006

DIỆN TÍCH, DÂN SỐ THEO CÁC VÙNG Ở NƯỚC TA NĂM 2006
DIỆN TÍCH, DÂN SỐ THEO CÁC VÙNG Ở NƯỚC TA NĂM 2006

Cho bảng số liệu sau đây:

DIỆN TÍCH, DÂN SỐ THEO CÁC VÙNG Ở NƯỚC TA NĂM 2006

Địa phương

Dân số (nghìn người)

Diện tích (Km 2)

Cả nước - iDiaLy.com

84155,8

331211,6

Đồng bằng sông Hồng

18207,9

14862,5

Trung du miền núi phía Bắc

12065,4

101559,0

     - Đông Bắc

9458,5

64025,2

     - Tây Bắc

2606,9

37533,8

Duyên hải miền Trung

19530,6

95918,1

     - Bắc Trung Bộ 

10668,3

51552,0

     - DH Nam Trung Bộ

8862,3

44366,1

Tây Nguyên

4868,9

54659,6

Đông Nam Bộ 

12067,5

34807,7

Đồng bằng sông Cửu Long

17415,5

40604,7

a. Vẽ biểu đồ thể hiện cơ cấu dân số và cơ cấu diện tích của nước ta phân theo vùng.

b. Tính mật độ dân số trung bình của cả nước và các vùng.

c. Nhận xét và cho biết nguyên nhân, hậu quả và phương hướng khắc phục tình hình phân bố dân cư bất hợp lí hiện nay của nước ta.Mời các bạn cho lời giải vào dưới nhận xét.....
Lên đầu trang