HLT.vn - iDiaLy.com - Dialy.edu.vn

DIỆN TÍCH GIEO TRỒNG CÂY CÔNG NGHIỆP LÂU NĂM CỦA CẢ NƯỚC, VÙNG TRUNG DU MIỀN NÚI PHÍA BẮC VÀ TÂY NGUYÊN NĂM 2005

DIỆN TÍCH GIEO TRỒNG CÂY CÔNG NGHIỆP LÂU NĂM CỦA CẢ NƯỚC, VÙNG TRUNG DU MIỀN NÚI PHÍA BẮC VÀ TÂY NGUYÊN NĂM 2005


DIỆN TÍCH GIEO TRỒNG CÂY CÔNG NGHIỆP LÂU NĂM CỦA CẢ NƯỚC, VÙNG TRUNG DU MIỀN NÚI PHÍA BẮC VÀ TÂY NGUYÊN NĂM 2005


Dựa vào bảng số liệu sau:

DIỆN TÍCH GIEO TRỒNG CÂY CÔNG NGHIỆP LÂU NĂM CỦA CẢ NƯỚC, VÙNG TRUNG DU MIỀN NÚI PHÍA BẮC VÀ TÂY NGUYÊN NĂM 2005

(đơn vị: nghìn ha) idialy.com

Cả nước
TDMNBB
Tây Nguyên
Cây công nghiệp lâu năm
1633.6
91
634.3
Cà phê
497.4
3.3
445.4
Chè
122.5
80
27
Cao su
482.7
..
109.4
Cây khác
531
7.7
52.5
a.  Vẽ biểu đồ thích hợp thể hiện qui mô và diện tích cây công nghiệp lâu năm của cả nước, TDMNBB, Tây Nguyên năm 2005.
b.  Nhận xét và giải thích sự giống nhau và khác nhau về sản xuất cây công nghiệp của 2 vùng này.

Mời các bạn cho lời giải vào dưới nhận xét.....
Bảng số liệu Bảng số liệu 12 Biểu đồ địa lý Giải thích Nhận xét Tin tức
Lên đầu trang