HLT.vn - iDiaLy.com - Dialy.edu.vn

DIỆN TÍCH GIEO TRỒNG VÀ SẢN LƯỢNG LÚA CỦA NƯỚC TA QUA CÁC NĂM 2000-2018

DIỆN TÍCH GIEO TRỒNG VÀ SẢN LƯỢNG LÚA CỦA NƯỚC TA QUA CÁC NĂM 2000-2018

 
DIỆN TÍCH GIEO TRỒNG VÀ SẢN LƯỢNG LÚA CỦA NƯỚC TA QUA CÁC NĂM 2000-2018


Cho bảng số liệu:

DIỆN TÍCH GIEO TRỒNG VÀ SẢN LƯỢNG LÚA CỦA NƯỚC TA QUA CÁC NĂM 2000-2018

Năm

2000

2004

2006

2010

2018

Diện tích (nghìn ha)

7 666,3

7 445,3

7 324,8

7 489,4

7 571,8

Sản lượng (nghìn tấn)

32 493,0

36 148,2

35 818,3

39 993,4

43 992,2

(Nguồn: Niên giám thống kê Việt Nam 2018, NXB Thống kê, 2019 - iDiaLy.com)

  1. Vẽ biểu đồ thể hiện tốc độ phát triển diện tích và sản lượng lúa của nước ta giai đoạn 2000 - 2018.
  2. Nhận xét.Mời các bạn cho lời giải vào dưới nhận xét.....
Lên đầu trang