HLT.vn - iDiaLy.com - Dialy.edu.vn

DIỆN TÍCH GIEO TRỒNG VÀ SẢN LƯỢNG LÚA CỦA NƯỚC TA QUA CÁC NĂM 2000-2018 - Trắc nghiệm

DIỆN TÍCH GIEO TRỒNG VÀ SẢN LƯỢNG LÚA CỦA NƯỚC TA QUA CÁC NĂM 2000-2018 - Trắc nghiệm

 
DIỆN TÍCH GIEO TRỒNG VÀ SẢN LƯỢNG LÚA CỦA NƯỚC TA QUA CÁC NĂM 2000-2018

 


Cho bảng số liệu:

DIỆN TÍCH GIEO TRỒNG VÀ SẢN LƯỢNG LÚA CỦA NƯỚC TA QUA CÁC NĂM 2000-2018

Năm

2000

2004

2006

2010

2018

Diện tích (nghìn ha)

7 666,3

7 445,3

7 324,8

7 489,4

7 571,8

Sản lượng (nghìn tấn)

32 493,0

36 148,2

35 818,3

39 993,4

43 992,2

(Nguồn: Niên giám thống kê Việt Nam 2018, NXB Thống kê, 2019 - iDiaLy.com)

Theo bảng số liệu, để thể hiện tốc độ phát triển diện tích và sản lượng lúa của nước ta giai đoạn 2000 - 2018, dạng biểu đồ nào sau đây thích hợp nhất?

A. Cột.                             B. Kết hợp.                      

C. Miền.                          D. Đường.Mời các bạn cho lời giải vào dưới nhận xét.....

Nhận xét

Lên đầu trang