HLT.vn - iDiaLy.com - Dialy.edu.vn

DIỆN TÍCH GIEO TRỒNG VÀ NĂNG SUẤT LÚA CỦA NƯỚC TA 2000-2018 - Trắc nghiệm

DIỆN TÍCH GIEO TRỒNG VÀ NĂNG SUẤT LÚA CỦA NƯỚC TA 2000-2018 - Trắc nghiệm

 
DIỆN TÍCH GIEO TRỒNG VÀ NĂNG SUẤT LÚA CỦA NƯỚC TA 2000-2018Cho bảng số liệu:

DIỆN TÍCH GIEO TRỒNG VÀ NĂNG SUẤT LÚA CỦA NƯỚC TA QUA CÁC NĂM

Năm

2000

2004

2006

2010

2018

Diện tích (nghìn ha)

7 666,3

7 445,3

7 324,8

7 489,4

7 571,8

Năng suất (tạ/ha)

42,4

48,6

48,9

53,4

58,1

(Nguồn: Niên giám thống kê Việt Nam 2018, NXB Thống kê, 2019 iDiaLy.com)

Theo bảng số liệu, để thể hiện tốc độ tăng trưởng diện tích và năng suất lúa của nước ta, giai đoạn 2000 - 2018, dạng biểu đồ nào sau đây thích hợp nhất?

A. Đường.                       

B. Kết hợp.                      

C. Tròn.                           

D. Miền.
Mời các bạn cho lời giải vào dưới nhận xét.....
Lên đầu trang