HLT.vn - iDiaLy.com - Dialy.edu.vn

Diện tích phần đất liền và hải đảo của cả nước từ 1943-2009

Diện tích phần đất liền và hải đảo của cả nước từ 1943-2009

Diện tích phần đất liền và hải đảo của cả nước từ 1943-2009

Dựa vào bảng số liệu sau:
DIỆN TÍCH RỪNG VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 1943 – 2009 
(Đơn vị: triệu ha)
iDiaLy.com
Năm
1943
1983
2009
Diện tích rừng
14,3
7,2
12,7

a. Biết diện tích phần đất liền và hải đảo của cả nước khoảng 33,1 triệu ha, hãy tính độ che phủ rừng nước ta (%) trong các năm nói trên.
b. Nêu hậu quả của việc suy giảm tài nguyên rừng và các biện pháp bảo vệ rừng nước ta.
Bảng số liệu Bảng số liệu 12 Biểu đồ địa lý Giải thích Nhận xét Tin tức
Lên đầu trang