HLT.vn - iDiaLy.com - Dialy.edu.vn

DIỆN TÍCH RỪNG NƯỚC TA NĂM 1983 VÀ 2017 - Trắc nghiệm

DIỆN TÍCH RỪNG NƯỚC TA NĂM 1983 VÀ 2017 - Trắc nghiệm

DIỆN TÍCH RỪNG NƯỚC TA NĂM 1983 VÀ 2017 - Trắc nghiệm


Cho số liệu:

DIỆN TÍCH RỪNG NƯỚC TA NĂM 1983 VÀ 2017

(Đơn vị: triệu ha)

Năm

Tổng diện tích rừng

Trong đó

Rừng tự nhiên

Rừng trồng

1983

7,2

6,8

0,4

2017

14,4

10,2

4,2

(Nguồn: www.gso.gov.vn - idialy.com)

Theo bảng số liệu, để thể hiện diện tích rừng nước ta năm 1983 và 2017, dạng biểu đồ nào sau đây thích hợp nhất?

A. Đường.                       

B. Miền.                          

C. Cột.                             

D. Tròn.Website: iDiaLy.com - DiaLy.edu.vn
Mời các bạn cho lời giải vào dưới nhận xét.....
Lên đầu trang