HLT.vn - iDiaLy.com - Dialy.edu.vn

Tổng diện tích rừng, rừng tự nhiên, rừng trồng của nước ta từ 1943-2005

Tổng diện tích rừng, rừng tự nhiên, rừng trồng của nước ta từ 1943-2005

Tổng diện tích rừng, rừng tự nhiên, rừng trồng của nước ta từ 1943-2005


Dựa vào bảng số liệu sau:

TỔNG DIỆN TÍCH RỪNG, RỪNG TỰ NHIÊN RỪNG TRỒNG CỦA NƯỚC TA QUA CÁC NĂM

(Đơn vị: triệu ha)
iDiaLy.com
Năm
1943
1976
1983
1995
1999
2003
2005
Tổng diện tích rừng
14.3
11.1
7.2
9.3
10.9
12.1
12.7
Rừng tự nhiên
14.3
11.0
6.8
8.3
9.4
10.0
10.2
Rừng trồng
0
0.1
0.4
1.0
1.5
2.1
2.5

a. Vẽ biểu đồ thích hợp thể hiện tổng diện tích rừng, rừng tự nhiên, rừng trồng của nước ta qua các năm.
b. Nhận xét và giải thích sự thay đổi đó.
Bảng số liệu Bảng số liệu 12 Biểu đồ địa lý Giải thích Nhận xét Tin tức
Lên đầu trang