HLT.vn - iDiaLy.com - Dialy.edu.vn

DIỆN TÍCH, SẢN LƯỢNG LÚA CẢ NƯỚC, ĐỒNG BẰNG SÔNG HỒNG, ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG TỪ 1995-2005

DIỆN TÍCH, SẢN LƯỢNG LÚA CẢ NƯỚC, ĐỒNG BẰNG SÔNG HỒNG, ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG TỪ 1995-2005


DIỆN TÍCH, SẢN LƯỢNG LÚA CẢ NƯỚC, ĐỒNG BẰNG SÔNG HỒNG, ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG TỪ 1995-2005
Dựa vào bảng số liệu sau: 
DIỆN TÍCH, SẢN LƯỢNG LÚA CẢ NƯỚC,
ĐỒNG BẰNG SÔNG HỒNG, ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG

iDiaLy.com

1995
2000
2005
Diện tích lúa (nghìn ha)
Sản lượng lúa (nghìn tấn)
Diện tích lúa (nghìn ha)
Sản lượng lúa (nghìn tấn)
Diện tích lúa (nghìn ha)
Sản lượng lúa (nghìn tấn)
Cả nước
6766
24966,5
7666
32503,8
7329
35838,8
ĐB Sông Cửu Long
3191
12827,8
3946
16691,6
3826
19283,0
ĐB Sông Hồng
1193
5296,9
1213
6695,8
1139
6184,8

a. Tính năng suất lúa trung bình (tấn/ha) của cả nước, đồng bằng Sông Hồng, đồng bằng Sông Cửu Long qua các năm.
b. Rút ra các nhận xét cần thiết và giải thích.Mời các bạn cho lời giải vào dưới nhận xét.....
Bảng số liệu Bảng số liệu 12 Biểu đồ địa lý Giải thích Nhận xét Tin tức
Lên đầu trang