HLT.vn - iDiaLy.com - Dialy.edu.vn

Diện tích, sản lượng và năng xuất lúa gạo của Nhật Bản 1965-2000 - Trắc nghiệm 2

Diện tích, sản lượng và năng xuất lúa gạo của Nhật Bản 1965-2000 - Trắc nghiệm 2

 
Diện tích, sản lượng và năng xuất lúa gạo của Nhật Bản 1965-2000 - Trắc nghiệm 2

Cho bảng số liệu:

Diện tích, sản lượng và năng xuất lúa gạo của Nhật Bản 1965-2000

Năm - idialy.com
1965
1975
1985
1988
2000
Diện tích (nghìn ha)
3123
2719
2318
2067
1600
Năng suất lúa (tấn/ha)
4,03
4,6
4,8
4,9
6
Sản lượng (nghìn tấn)
12585
12235
11458
10128
9600


Theo bảng số liệu, để  thể hiện tốc độ tăng trưởng diện tích, sản lượng lúa của Nhật Bản trong thời kì 1965 – 2000dạng biểu đồ nào sau đây thích hợp nhất?

A. Tròn.                           B. Miền.                          

C. Kết hợp.                      D. Đường.
Website: iDiaLy.com - DiaLy.edu.vn
Mời các bạn cho lời giải vào dưới nhận xét.....
Lên đầu trang