HLT.vn - iDiaLy.com - Dialy.edu.vn

Diện tích, sản lượng và năng xuất lúa gạo của Nhật Bản 1965-2000

Diện tích, sản lượng và năng xuất lúa gạo của Nhật Bản 1965-2000

 
Diện tích, sản lượng và năng xuất lúa gạo của Nhật Bản 1965-2000
Cho bảng số liệu:

Diện tích, sản lượng và năng xuất lúa gạo của Nhật Bản 1965-2000

Năm - idialy.com
1965
1975
1985
1988
2000
Diện tích (nghìn ha)
3123
2719
2318
2067
1600
Năng suất lúa (tấn/ha)
4,03
4,6
4,8
4,9
6
Sản lượng (nghìn tấn)
12585
12235
11458
10128
9600

  1. Vẽ biểu đồ thể hiện chỉ số phát triểndiện tích, sản lượng lúa của Nhật Bản trong thời kì 1965 – 2000.
  2. Vẽ biểu đồ thể hiệnchỉ số phát triển diện tích, năng suất lúa của Nhật Bản trong thời kì 1965 – 2000.
  3. Vẽ biểu đồ thể hiện chỉ số phát triển sản lượng và năng suất lúa của Nhật Bản trong thời kì 1965 – 2000.
  4. Vẽ biểu đồ thể hiện tốc độ phát triển sản lượng và năng suất lúa của Nhật Bản trong thời kì 1965 – 2000.
  5. Vẽ biểu đồ thể hiện diện tích, sản lượng và năng suất lúa của Nhật Bản trong thời kì 1965 – 2000. Lấy năm 1965=100%
  6. Nhận xét giá trị diện tích, sản lượng và năng xuất lúa gạo của Nhật Bản.
  7. Nhận xét tình hình diện tích, sản lượng và năng xuất lúa gạo của Nhật Bản
  8. Nhận xét tốc độ tăng trưởng diện tích, sản lượng và năng xuất lúa gạo của Nhật Bản.Website: iDiaLy.com - DiaLy.edu.vn
Mời các bạn cho lời giải vào dưới nhận xét.....
Lên đầu trang