HLT.vn - iDiaLy.com - Dialy.edu.vn

Diện tích, sản lượng và năng xuất lúa gạo của Nhật Bản 1965-2000 - Trắc nghiệm 1

Diện tích, sản lượng và năng xuất lúa gạo của Nhật Bản 1965-2000 - Trắc nghiệm 1

Diện tích, sản lượng và năng xuất lúa gạo của Nhật Bản 1965-2000 - Trắc nghiệm 1

 Cho bảng số liệu:

Diện tích, sản lượng và năng xuất lúa gạo của Nhật Bản 1965-2000

Năm - idialy.com
1965
1975
1985
1988
2000
Diện tích (nghìn ha)
3123
2719
2318
2067
1600
Năng suất lúa (tấn/ha)
4,03
4,6
4,8
4,9
6
Sản lượng (nghìn tấn)
12585
12235
11458
10128
9600


Theo bảng số liệu, để  thể hiện diện tích, sản lượng lúa của Nhật Bản trong thời kì 1965 – 2000dạng biểu đồ nào sau đây thích hợp nhất?

A. Tròn.                           B. Miền.                          

C. Kết hợp.                      D. Đường.
Website: iDiaLy.com - DiaLy.edu.vn
Mời các bạn cho lời giải vào dưới nhận xét.....
Lên đầu trang