HLT.vn - iDiaLy.com - Dialy.edu.vn

DIỆN TÍCH VÀ DÂN SỐ CÁC VÙNG NĂM 2010

DIỆN TÍCH VÀ DÂN SỐ CÁC VÙNG NĂM 2010

DIỆN TÍCH VÀ DÂN SỐ CÁC VÙNG NĂM 2010
Dựa vào bảng số liệu sau:
DIỆN TÍCH VÀ DÂN SỐ CÁC VÙNG NĂM 2010
iDiaLy.com
Vùng
ĐBSH
Tây Nguyên
Đông Nam Bộ
Dân số (triệu người)
18208
4869
12069
Diện tích (km2)
14863
54660
23608

a.  Vẽ biểu đồ thể hiện mật độ dân số của từng vùng theo bảng số liệu trên.
b. Tại sao Tây Nguyên có mật độ dân số thấp.
Bảng số liệu Bảng số liệu 12 Biểu đồ địa lý Giải thích Nhận xét Tin tức
Lên đầu trang