HLT.vn - iDiaLy.com - Dialy.edu.vn

DIỆN TÍCH VÀ DÂN SỐ CỦA MỘT SỐ TỈNH, NĂM 2018

DIỆN TÍCH VÀ DÂN SỐ CỦA MỘT SỐ TỈNH, NĂM 2018

 
DIỆN TÍCH VÀ DÂN SỐ CỦA MỘT SỐ TỈNH, NĂM 2018

Cho bảng số liệu: iDiaLy.com

DIỆN TÍCH VÀ DÂN SỐ CỦA MỘT SỐ TỈNH, NĂM 2018

Tỉnh

Thái Bình

Kom Tum

Đồng Tháp

Diện tích (km2)

1 586

9 674

3 384

Dân số (nghìn người)

1 793

535

1 993

(Nguồn: Niêm giám thống kê Việt Nam 2018, NXB Thống kê, 2019)


  1. Vẽ biểu đồ thể hiện quy mô diện tích và số dân các tỉnh trên trong năm 2018.
  2. Nhận xét


Mời các bạn cho lời giải vào dưới nhận xét.....
Lên đầu trang