HLT.vn - iDiaLy.com - Dialy.edu.vn

DIỆN TÍCH VÀ DÂN SỐ CỦA MỘT SỐ TỈNH NĂM 2018 - Trắc nghiệm

DIỆN TÍCH VÀ DÂN SỐ CỦA MỘT SỐ TỈNH NĂM 2018 - Trắc nghiệm

 
DIỆN TÍCH VÀ DÂN SỐ CỦA MỘT SỐ TỈNH NĂM 2018 - Trắc nghiệm


Cho bảng số liệu:

DIỆN TÍCH VÀ DÂN SỐ CỦA MỘT SỐ TỈNH NĂM 2018

Tỉnh

Thái Bình

Phú Yên

Kom Tum

Đồng Tháp

Diện tích (km2)

1 586

5 023

9 674

3 384

Dân số (nghìn người)

1 793

910

535

1 993

 (Nguồn: Niêm giám thống kê Việt Nam 2018, NXB Thống kê, 2019)

Theo bảng số liệu, để thể hiện quy mô diện tích và dân số của một số tỉnh trên, năm 2018, dạng biểu đồ nào sau đây thích hợp nhất?

A. Miền.                          B. Cột.                             

C. Tròn.                           D. Kết hợp.
Website: iDiaLy.com - DiaLy.edu.vn
Mời các bạn cho lời giải vào dưới nhận xét.....
Lên đầu trang