HLT.vn - iDiaLy.com - Dialy.edu.vn

DIỆN TÍCH VÀ DÂN SỐ CỦA MỘT SỐ TỈNH NĂM 2018

DIỆN TÍCH VÀ DÂN SỐ CỦA MỘT SỐ TỈNH NĂM 2018

 
 
DIỆN TÍCH VÀ DÂN SỐ CỦA MỘT SỐ TỈNH NĂM 2018
Cho bảng số liệu:

DIỆN TÍCH VÀ DÂN SỐ CỦA MỘT SỐ TỈNH NĂM 2018

Tỉnh

Thái Bình

Phú Yên

Kom Tum

Đồng Tháp

Diện tích (km2)

1 586

5 023

9 674

3 384

Dân số (nghìn người)

1 793

910

535

1 993

 (Nguồn: Niêm giám thống kê Việt Nam 2018, NXB Thống kê, 2019)

  1. Vẽ biểu đồ thể hiện quy mô diện tích và dân số của một số tỉnh trên, năm 2018.
  2. Nhận xét.Website: iDiaLy.com - DiaLy.edu.vn
Mời các bạn cho lời giải vào dưới nhận xét.....
Lên đầu trang