HLT.vn - iDiaLy.com - Dialy.edu.vn

GDP theo giá hiện hành phân theo thành phần kinh tế ở nước ta 2005-2014 - Trắc nghiệm

GDP theo giá hiện hành phân theo thành phần kinh tế ở nước ta 2005-2014 - Trắc nghiệmGDP theo giá hiện hành phân theo thành phần kinh tế ở nước ta 2005-2014 - Trắc nghiệm
Cho bảng số liệu sau:

GDP theo giá hiện hành phân theo thành phần kinh tế ở nước ta 2005-2014

Đơn vị: nghìn tỉ đồng - idialy.com

Thành phần

2005

2010

2014

Kinh tế Nhà nước

343,9

722,0

1255,0

Kinh tế ngoài Nhà nước

431,5

1054,1

1891,6

Kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài

138,6

381,7

791,3

Tổng số

914,0

2157,8

3937,9

(Nguồn: Niên giám thống kê Việt Nam 2015, Nhà xuất bản Thống kê, 2016 - idialy.com)

Để thể hiện quy mô GDP phân theo thành phần kinh tế nước ta qua các năm thì biểu đồ nào thích hợp nhất?

A. Cột                                B. Tròn
C. Đường                          D. Miền

Website: iDiaLy.com - DiaLy.edu.vn
Mời các bạn cho lời giải vào dưới nhận xét.....
Lên đầu trang